Stołówka szkolna

Odpłatność za obiady za m-c październik 2020 r

Wynosi :

  • Uczeń        –    100,80 zł

Uwaga!!! Dnia 14.10.2020r /Dzień Edukacji Narodowej/obiadów nie będzie/.

—————————————————————————————–

Wpłaty należy dokonywać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy szkoły

w nieprzekraczalnym terminie: od 23.09.2020 do 29.09.2020

Bardzo proszę, aby wpłacać  za obiady terminowo. Wpłata przelewem po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwej kwocie skutkować będzie odesłaniem pieniędzy na konto rodzica i nie wydaniem obiadów dla ucznia.

Przelew dokonany  w terminie oznacza datę wpływu na rachunek bankowy szkoły.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce wywołaną obecnością wirusa SARS-CoV-2  i koniecznością zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa uczniów i ograniczone możliwości lokalowe, z obiadów szkolnych będą mogli korzystać w pierwszej kolejności tylko uczniowie, którzy najdłużej przebywają na zajęciach szkolnych odbywających się na terenie placówki (tj. powyżej 6 godzin)

Dane do przelewu:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7, UL. POLARNA 1, 59-220 LEGNICA

nr rachunku bankowego: 18 1240 1473 1111 0010 0505 8227

w tytule przelewu należy wpisać:

„Nazwisko i imię dziecka, klasę, nazwę miesiąca, za który dokonywana jest wpłata”

 Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić w danym dniu najpóźniej do godz. 8.00 telefonicznie do świetlicy szkolnej nr tel. 76 –  723 88 19

W przypadku zgłoszonej wcześniej nieobecności dziecka na obiedzie (odpis), zwrot pieniędzy nastąpi  na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata za obiady. Jeżeli wpłata za obiady nie jest zrealizowana w formie przelewu z rachunku osobistego zwrot następuje na wskazany przez rodzica/opiekuna prawnego rachunek bankowy (wzór poniżej).

Wysokość miesięcznej opłaty za obiady jest każdorazowo podawana na stronie internetowej szkoły: www.sp7.legnica.eu

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Procedury wydawania posiłków w czasie pandemii

0dpisy za niewykorzystane obiady

dyspozycja zwrotu odpisów