Stołówka szkolna

Odpłatność za obiady za m-c marzec 2020 r

Wynosi :

  • Uczeń        –    105,60 zł
  • Nauczyciel –   176,00 zł

——————————————————————————

  • Wpłaty przelewem można dokonywać na rachunek bankowy Szkoły w terminie: 21.02.2020 r do 27.02.2020 r

Dane do przelewu:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 ul. Polarna 1

59-220 LEGNICA

nr rachunku bankowego: 18 1240 1473 1111 0010 0505 8227

w tytule przelewu obowiązkowo należy wpisać:

   ? nazwisko i imię dziecka

   ? klasę, do której dziecko uczęszcza

    ? nazwę miesiąca, za który dokonywana jest wpłata

UWAGA WAŻNE!!!Wpłaty dokonywane przelewem dotyczą wyłącznie obiadów wykupionych na cały miesiąc, a płatność ma być dokonana w nieprzekraczalnym terminie / liczy się data wpływu na rachunek Szkoły/ wpłaty po terminie będą zwracane na konto.

  • Wpłat gotówkowych można dokonywać w terminie :  od 26.02.2020 r do 28.02.2020 r. w godzinach od 7.30 do 13.30   pok 103

W przypadku niekorzystania z obiadów należy zgłosić nieobecność dziecka do godziny 8.00 telefonicznie pod nr 7238819 lub osobiście w świetlicy szkolnej.

W przypadku niezgłoszenia nieobecności do GODZ. 8:00  ODPIS NIE BĘDZIE NALICZONY.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ