Zapisy dzieci do klas I

Przyjęcia uczniów do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej nr 7   w Legnicy na rok szkolny 2020/2021

Przyjęcie uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica na rok szkolny 2021/2022, będzie prowadzone na podstawie:

  • 154 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020, poz. 910 ze zm.).

 

  • Zarządzenia Nr 9/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia  13 stycznia 2021 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej szkoły podstawowej, wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej, do Zespołu Szkół Muzycznych, do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, na kwalifikacyjny kurs zawodowy, na turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, do placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,  do placówki oświatowo-wychowawczej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica.
  • Zarządzenia Nr 2/PM/2021 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica, na rok szkolny 2021/2022.
  • Rodzice dzieci urodzonych w 2014r., z obwodu szkoły, dokonują ZGŁOSZENIA dziecka w dniach od 25 stycznia 2021 r. do 12 marca 2021 r.

 

  • Rodzice dzieci urodzonych w 2014r., zamieszkałych poza obwodem szkoły uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca. W tym celu należy w dniach 5 – 26 marca 2021 r. złożyć WNIOSEK

 

Terminy rekrutacji do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 7 w Legnicy   na rok szkolny 2021/2022

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w  postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  kryteriów 5.03 – 26.03 24.05  – 27.05
2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej przez komisję rekrutacyjną i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów 29.03 – 31.03 28.05 – 1.06
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16.04 16.06
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia 16.04  – 20.04 16.06 –  18.06
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21.04 21.06

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym rodzice mogą skorzystać z dwóch form składania zgłoszeń i wniosków:

  • Wysłanie skanu zgłoszenia drogą mailową na adres szkoły sekretariat@sp7.legnica.eu

Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów drogą mailową na adres szkoły sekretariat@sp7.legnica.eu

  • Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej w zamkniętych kopertach do szkoły. Przy wejściu do szkoły znajduje się skrzynka do korespondencji, w której rodzice mogą pozostawić dokumenty.